WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ORAZ PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 127 UL. SMOCZA 19 WARSZAWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 389 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Podstawa prawna:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325) ogłoszono dnia 20 lutego 2019 r. obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSZKOLI,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 1. Poznanie siebie

      Dziecko:

 • określa, co lubi robić;
 • podaje przykłady różnych zainteresowań;
 • określa, co robi dobrze;
 • podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

      Dziecko:

 • odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
 • wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
 • podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      Dziecko:

 • nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
 • nazywa czynności, których lubi się uczyć.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

      Dziecko:

 • opowiada, kim chciałoby zostać;
 • na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
 • podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS I-VI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III szkół podstawowych

 1. Poznanie siebie

      Uczeń:

 • opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
 • prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
 • podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
 • podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
 • podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 1. Świat zawodów i rynek pracy

      Uczeń:

 • odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy      w wybranych zawodach;
 • opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
 • omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;
 • opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
 • posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      Uczeń:

 • uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
 • wskazuje treści, których lubi się uczyć;
 • wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

      Uczeń:

 • opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
 • planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
 • próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

 

B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI szkół podstawowych

 1. Poznawanie własnych zasobów

      Uczeń:

 • określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
 • wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;
 • podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
 • prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

      Uczeń:

 • wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
 • opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
 • podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
 • posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      Uczeń:

 • wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
 • wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
 • samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

      Uczeń:

 • opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;
 • planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
 • próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Poznawanie własnych zasobów

      Uczeń:

 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 • rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
 • określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

      Uczeń:

 • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
 • porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
 • wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
 • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 • analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
 • wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
 • dokonuje autoprezentacji;
 • charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      Uczeń:

 • analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając               z dostępnych źródeł informacji;
 • analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;
 • charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
 • określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

      Uczeń:

 • dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
 • określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
 • identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
 • planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu.Doradztwo zawodowe realizowane w Szkole Podstawowej nr 389 ukierunkowane jest na:

 • rozwijanie kompetencji karierowych ucznia
 • wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli
 • wspieranie kompetencji doradczych rodziców

 

 1. Cele ukierunkowane na ucznia:
 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej
 • przygotowanie do możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie
 • rozwijanie umiejętności uczenia się
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

 

 1. Cele ukierunkowane na nauczycieli:
 • budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia
 • aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach
 • rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli
 • wskazanie na źródła informacji dotyczące ofert edukacyjnych i doradczych.

 

 1. Cele ukierunkowane na rodziców:
 • aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach
 • aktualizacja wiedzy na temat ofert warszawskich szkół ponadpodstawowych
 • aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych
 • udzielanie pomocy w procesie rozpoznawania predyspozycji zawodowych ucznia
 • rozwijanie kompetencji doradczych rodzica, wskazanie obszarów wsparcia doradczego
 • wzmacnianie proaktywnej postawy rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez ich dziecko
 • wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji

 

 1. Formy pracy
 • obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klasy VII
 • lekcje z wychowawcą
 • doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
 • warsztaty doradcze realizowane we współpracy z sojusznikami
 • spotkania z ekspertami
 • wycieczki zawodoznawcze
 • spotkania z rodzicami
 • formy wizualne – strona internetowa i fb szkoły, gazetki.

 

 1. Metody pracy:
 • praca indywidualna, grupowa, zbiorowa,
 • burza mózgów,
 • mini-wykład,
 • plakat, film, gry dydaktyczne,
 • skojarzenia,
 • zdania niedokończone,
 • inne.

Celem orientacji zawodowej w klasach w OP i klasach I–III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz  stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Realizacja podstawy programowej w zakresie orientacji zawodowej będzie odbywała się poprzez:

 • wyjścia, wycieczki np. do zakładów pracy,
 • spotkania z ludźmi wykonującymi określone zawody,
 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o programy nauczania: „Elementarz Odkrywcy” wyd. Nowa Era, „A to ciekawe”, „Super Smyki” wyd. Mac,
 • zajęcia tematyczne w świetlicy szkolnej „W świecie zawodów”,
 • gry i filmy dydaktyczne,
 • kolorowanki,
 • kąciki tematyczne,
 • współpraca z Fundacją „Jeden Muranów”,
 • kiermasze charytatywne, wolontariat,
 • scenariusze lekcji dostępne na stronach internetowych https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

 

Klasy IV-VI

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień
 • Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
 • Rozwijanie wiedzy o rynku pracy
 • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej
 • Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Realizacja podstawy programowej w zakresie orientacji zawodowej w klasach IV – VI będzie realizowana:

 • na lekcjach wychowawczych bazujących na. scenariuszach dostępnych na stronie www.ore.edu.pl i pod linkiem https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
 • poprzez udział w wyjściach, wycieczkach np. do zakładów pracy,
 • na spotkaniach z ludźmi wykonującymi określone zawody,
 • poprzez gry i filmy dydaktyczne,
 • inne.

 

Klasa VII

Cele doradztwa zawodowego dla klasy VII:

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień,
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych,
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy,
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych,
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także  w kontekście edukacji całożyciowej,
 • rozwijanie kompetencji związanych z procedurami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy,
 • przygotowanie do możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów                 i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją
 • rozwijanie umiejętności uczenia się,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej..

Realizacja podstawy programowej w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII:

 • obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • lekcje wychowawcze,
 • konsultacje z pedagogiem, psychologiem szkolnym,
 • lekcje biblioteczne,
 • konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Zawiszy 13,
 • spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów,
 • warsztaty, szkolenia w ORE https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/
 • informacje w Urzędzie Pracy,
 • kiermasze charytatywne, wolontariat,
 • warsztaty dla uczniów we WCIES,
 • współpraca z Fundacją „Jeden Muranów”,
 • inne, wynikające z realizacji programu w ciągu roku szkolnego.

 

 OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Tematyka zajęć w klasie 7

 1. Formuła optymalnego wyboru zawodu
 2. Moje zasoby i ograniczenia, czyli szczęściu warto sprzyjać
 3. Oferty edukacyjne po szkole podstawowej, czyli gdzie i jak mogę się dalej rozwijać
 4. Bogaty świat zawodów
 5. Zawód, który do mnie pasuje
 6. 7 nawyków skutecznego nastolatka
 7. Dobry plan drogą do sukcesu
 8. Dobra praca, kiepska praca – co warto brać pod uwagę wybierając zawód?
 9. Co warto brać pod uwagę wybierając kolejne etapy kształcenia?
 10. Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych?

 

Literatura dla ucznia

Cottrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007

Covey S., 7 nawyków skutecznego nastolatka, Rebis, Poznań 2011

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017

Zawadka M., Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Wydawnictwo Mind&dream 2016