RÓB DOBRO, NAWET JAK NIKT NIE PATRZY...CZYM JEST RÓWNI(K)?

Program Równi(k) wyrósł z potrzeby serca, z zaangażowania Dyrekcji, nauczycieli i uczniów troszczących się o drugiego człowieka, jego prawa i potrzeby, bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, religię, język i ograniczenia fizyczne. Każdy z nas potrzebuje współczucia, życzliwości i tolerancji, dlatego ważne jest, aby już od najmłodszych lat każde dziecko umiało dostrzec i reagować na krzywdę innych.
W naszej szkolnej społeczności ufamy, że aby zmieniać świat, potrzebujemy działań, które przygotują dzieci do życia w duchu współpracy, ekologii, tolerancji i pomocy słabszym. W związku z tym wszyscy podejmujemy szereg inicjatyw, aby tworzyć otwartą i różnorodną szkołę. Pragniemy, żeby u nas każdy czuł się bezpiecznie, a nasi uczniowie byli ludźmi tolerancyjnymi, otwartymi i zaangażowanymi w pomoc słabszym.
W tym celu w ramach programu Równi(k) przekazujemy dzieciom podstawową wiedzę o prawach człowieka, uczymy szacunku do samych siebie i innych. Współpracujemy także z organizacjami działającymi na rzecz równości. Angażujemy się w pomoc osobom starszym i bezdomnym, uchodźcom i osobom wykluczonym społecznie.
W ramach Równi(k)a chcemy poznawać inne kultury poprzez spotkania z ich przedstawicielami.
Głównym celem Programu jest propagowanie wiary w człowieczeństwo i humanitaryzm. Wierzymy w człowieka i dobro, które powraca.
Naszym naczelnym hasłem jest: Rób dobro, nawet jak nikt nie patrzy...

Główne założenia projektu realizowanego w Zespole Szkół nr 127 w Warszawie.

  • Wdrażanie i pielęgnowanie wśród społeczności szkolnej atmosfery równości, godności i wzajemnego szacunku we wszystkich aspektach życia szkoły.
  • Zachęcanie dzieci do podejmowania działań na rzecz drugiego człowieka, otaczającego środowiska, przyrody.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za rozwój własnych umiejętności, zainteresowań, poglądów
  • Promowanie wartości takich jak pokój, wolność, demokracja, harmonia społeczna
  • Kształtowanie w uczniach postaw sprzyjających pokojowemu współżyciu ludzi różnych poglądów, religii, ras i kultur.
  • Wyjaśnianie znaczenia takich zjawisk jak: rasizm, przesąd, dyskryminacja na tle etnicznym, religijnym, tożsamościowym i innym.

Nasz szkolny projekt został uroczyście zainaugurowany 10 grudnia 2019 r. przez p. Dyrektor Beatę Aranowską, zaproszonych gości: p. Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka, p. Marinę Hulia - przedstawicielkę Fundacji Dzieci z Dworca Brześć, przedstawiciela Fundacji dla Somalii oraz całą społeczność szkolną.